• First line of text for new post (add more text here...)
 • STADGAR 

  för Assartorps Nya Golfklubb, som är en ideell förening med hemort i Lund.

  Ursprungliga stadgar antagna vid konstituerande möte 1992-11-25.

  Stadgarna senast ändrade 2015-03-12.

   

   

   STADGAR FÖR ASSARTORPS NYA GOLFKLUBB

   

    

  IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 

  (Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

  Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 

  Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning 

   

  Vår verksamhetsidé 

  Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

  Därför vill vi utforma vår idrott så att 

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, 
  • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet, 
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, 
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att 
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

   

  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER                       

  1 § ÄNDAMÅL                                                                                                        

  Golfklubben har som ändamål 

  - att verka för att medlemmarna ska kunna spela golf i enlighet med verksamhetsidén och 

  - att genom sitt ägande i Assartorps Golfklubbs Fastighetsaktiebolag ställa en golfbana och klubblokaler i Assartorp till medlemmarnas förfogande. 

  Klubben ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 

  2 § SAMMANSÄTTNING                                                                                     

  Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. 

  3 § TILLHÖRIGHET M. M.                                                                                 

  Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

  Klubben tillhör Skånes golfdistriktsförbund samt Skånes idrottsförbund. 

  Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

  4 § BESLUTANDE ORGAN                                                                                  

  Golfklubbens beslutande organ är årsmöte (höstmöte och vårmöte), extra årsmöte och styrelsen. 

  5 § FIRMATECKNING                                                                                         

  Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera. 

  6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR                                                  

  Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 

  1 januari t.o.m. 31 december 

  7 § STADGETOLKNING                                                                                    

  Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen. 

  8 § STADGEÄNDRING                                                                                       

  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

  Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

  9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN                                                         

  För upplösning av golfklubben krävs beslut av två (2) på varandra följande årsmöten (höstmöte, vårmöte eller extra årsmöte) med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

  I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. 

  Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF. 

  9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR                           

  Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

   

  GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR  

  10 § MEDLEMSKAP                                                                                               

  Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. 

  Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 4 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna förfallna avgifterna. 

  Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

  Medlem kan vara aktiv medlem av olika kategorier, passiv medlem eller hedersmedlem.

  Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.  

  11 § UTTRÄDE, ÄNDRING AV MEDLEMSKATEGORI             

  Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före den 1 december och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

  Medlem som vill ändra medlemskategori, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före den 1 december.

  Medlem som ej skriftligen anmält sitt utträde ur klubben eller ändrad medlemskategori före den 1 december är skyldig att erlägga årsavgift för nästkommande år enligt föregående års valda medlemskategori. 

  Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

  Medlem som anmält sitt utträde, eller anses ha anmält sitt utträde enligt föregående stycke, skall erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande. 

  12 § UTESLUTNING                                                                                           

  Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. 

  Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. 

  Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

  Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Medlemmen skall därvid underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

  Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. 

  I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar. 

   

  13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER         

  Medlem i golfklubben 

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
  • har rätt till information om klubbens verksamhet, 
  • skall betala de avgifter och fullgöra de övriga ekonomiska förpliktelser som beslutas av årsmöte, varav årsavgiften skall vara betald senast den 31 januari,                                                                           
  • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, 
  • har rätt att spela på golfbanan (gäller dock ej passiv medlem),
  • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens beslutande organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, 
  • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. 

  14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN               

  Aktiv medlem och hedersmedlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. 

  Aktiv medlem och hedersmedlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF. 

   

  DELAT ÅRSMÖTE

  15 § TIDPUNKT, KALLELSE                                                                       

  Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före april månads utgång. 

  Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte. 

  Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall av 

  styrelsen, senast tre veckor före mötet, presenteras på klubbens hemsida och tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, eller brev samt anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en person per hushåll. 

  Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall, i förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga i tryckt form på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet. 

  16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE        

  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmöte (höstmöte och vårmöte).

  Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen. 

  17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT                    

  Rösträtt på årsmötet har aktiv medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt 15 år samt hedersmedlem. 

  Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i klubben. 

  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

  Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet. 

  18 § BESLUTFÖRHET                                                                                        

  Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet. 

  19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING                                                                  

  • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. 
  • Beslut enligt §§ 8, 9 och 9 a avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). 
  • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). 
  • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). 
  • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 
  • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. 
  • Vid val skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra. 
  • Beslut bekräftas med klubbslag. 

  20 § VALBARHET                                                                                                

  Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. 

  Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. 

  Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. 

  Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

  21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE                                                                

  Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
  3. Fastställande av föredragningslista. 
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
  8. Övriga frågor (information och diskussion). 

  Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
  3. Fastställande av föredragningslista. 
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 

  1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 
  2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
  4. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 
  5. Val av 
   1. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; 
   2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; 
   3. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år; 
   4. två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
   5. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande; 
   6. ombud till GDF-möte. 
  6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
  7. Övriga frågor (information och diskussion). 

  Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 

  22 § EXTRA ÅRSMÖTE                                                                                       

  Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

  Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte om 

  1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran, 
  2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 
  3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. 

  När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen. 

  Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. 

  Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

  Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

  Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

   

  VALBEREDNING 

  23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN                                                   

  Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter och väljs av årsmötet. 

  Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

  Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 

  Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag. 

  REVISION 

  24 § REVISION                                                                                   

  Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. 

  Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

  Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet. 

  Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre (3) veckor före årsmötet. 

  STYRELSE 

  25 § SAMMANSÄTTNING                                                                                 

  Styrelsen består av ordförande samt lägst tre (3) och högst åtta (8) övriga ledamöter samt högst tre (3) suppleanter.

  Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

  Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 

  Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte. 

  Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. 

  26 § ÅLIGGANDEN                                                                                             

  När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. 

  Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

  Det åligger styrelsen särskilt att 

  • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler; 
  • verkställa av årsmöte fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget; 
  • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben; 
  • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed; 
  • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed; 
  • förbereda årsmöte. 

  Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen, som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe. 

  I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. 

  27 § KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING                        

  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 

  Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. 

  Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

  För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. 

  Röstning får inte ske genom ombud. 

  I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

  Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

  28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN                                 

  Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

  Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.