• ASSARTORPS GK

  Master Plan för golfbanan av Peter Chamberlain

  Hål 1

  • Ny röd tee längre fram (görs under 2016)
  • Höger greenbunker (blint på slice sidan) fylls igen och förbli kortklippt gräs- svacka med högre bakkant mot OB
  • Forma om vänster greenbunker för att synas tydligare

  Hål 2

  • Ny röd tee – hål ca 100m (den gamla teen) (görs under 2016)
  • Gångstigen tas bort. Fult! Ersätt med gräs
  • Diket kort om greenen kulverteras 
  • Gräs svacka kort om green
  • Två sandbunkrar bakom green eller grässvacka bak vänster om green? 
  • Forma (klippa) foregreen och semiruff framför green.
  • Ny vit tee + 25m bak-höger

  Hål 3

  • Hålets framtid?
  • Skapa dal i fairway (som på hål 1). Ca 2m djup vid lägste punkt. Område ca.160m – 70m från green, ca.35m bredd (ca. 3.150 m2). Kullen ca.110m från green tas bort. (Obs! Sikt mot green (och därmed mängd massor kan bedömas) måste kontrolleras i cad program efter inmätning. Samma gäller för hålen 13 och 18). Fin landskapstavla mot green! (Naturen - Assartorps signatur!)                                                                                               
  • Ny grässvacka bakom green
  • Klipp gräset (alt. släpp in OB gräns) min 1m utanför bef. OB gräns. (Allmänt för hela banan.

  Hål 4

  • Hålets framtid?
  • Blint utslag (andra i rad) – och förbli så. (för stort jobb att ändra!)
  • Grässvacka istället för blind sandbunker bakom green.
  • Forma om gamla sandbunkrar höger om fairway till en fairwaysvacka.
  • Gångstigen vänster om för nära green flyttas till vänster medan den delen bakom green ”göms” genom omformning av marken intill och/eller sänkning av stigen.
  • Grässvacka skapas i slänten mellan greenen och den flyttade gångstigen.

  Hål 5

  • Hålets framtids existens/utformning? 
  • Kullen vänster om fairwayens start sänks.
  • Fairway utökas till att bli bara på högersidan om dammen.
  • Sikten mot green förbättras genom att schakta en ”dal” i fairway

  Hål 6

  • Första björkträdet på högersidan tas bort. (görs under 2016)
  • Första granen på högersidan tas bort. (görs under 2016)
  • Skogen på vänstersida (ca.200-240m ifrån gul tee) gallras
  • Fairway klipps mer vänster vid 200m
  • Fairway klipps ca.5-8m mer högersida efter 200m och framåt (görs under 2016)
  • Vattendammen kort om green forms om till at vara 1 (eller flera?) gräs- svackor.
  • Slänten bakom greenen klipps för att bli foregreen. (Bollen ska kunna rulla tillbaka in till greenen). Detta pga. av at greenen är bara 14m djup.
  • Greenen klipps ut till spridarna 
  • Inramning av greenområdet skapas via kullar på högersidan och höjning av bef. Kulle på vänstersidan.

  Hål 7

  • Greenbunker kort höger om green formas om till att bli en grässvacka (görs under 2016)
  • En ny gräsbunker skapas bak-höger om greenen
  • Ev. ny vit tee skapas + ca.30m  
  • Röd tee klippning justeras så att tee riktas mot green center (görs under 2016)
  • Idé: inga sandbunkrar vid green men green och foregreen klipps längre ut. (görs under 2016)

  Hål 8

  • Ev. ny vit tee kan skapas +40m längre bak.
  • Ganska intetsägande hål sett ifrån tee.
  • Fairway klipps mer vänster för att utnyttja den högre terrängen och därmed skapa bättre sikt mot green (belöningen för att är på rätt sidan av fairway). Ev. kompletteras fairway med kullar/sandbunkrar formade till höger i backen ca.100m ifrån greenen (håll koll på helheten - dvs. liknande utslag på hålen 12 och 15).
  • Vänster greenbunker görs mer synlig (sandkanten höjs).
  • Gräs svacka skapas kort höger om greenen.
  • 2st nya sandbunkrar skapas i slänten bakom green. (visuell lift för greenområdet)

  Hål 9

  • Hålets framtid/existens?
  • Hålets spelas från vänstersidan = röd tee området (säkerhet mot hål 5). (görs under 2016)
  • Mitterste greenbunkern formas om till at vara en lugn, kortklippt grässvacka (görs under 2016)
  • Vänster och höger främre bunkrar formas om för att vara mer synliga. (görs under 2016)
  • Två nya sand bunkrar byggs in i nya, högre kullar bakom greenen.

  Hål 10

  • Alternativa utvecklingar:
  1. Hålet förlängs med ca.50m när intilliggande gård hör till GK/markägaren. Kan därmed bli ett par-5 hål.

  Om hålet förblir ett par-4 hål:

  1. Ny gul tee ca.30-40m till vänster I hörnen mellan gårdens tomt och ängen (bättre sikt över fairway och en mer terräng-anpassad spel linje).
  2. Efter doglegen klipps fairway så nära staketet som möjligt. Klipplinjen flyttas mer till höger i början av fw. (gör sundet 2016)
  3. Den andra trädet som ligger ca.50 m ifrån green tas bort. Det första (Sparbankseken) formas om till att ta mindre spel plats både i bredden och höjden. (görs under 2016)
  4. En del träd kort-höger om dammen gallras. Detta för att erbjuda en spellinje höger om eken mot greenen. (görs under 2016)
  5. Ca.5-7m av dammens vänstersida fylls igen för att skapa ett bredare landningsområde kort om greenen.
  6. Green/foregreen klipps ut ca.10m närmare fairway (p.g.a. greenen inte är så djup (16m) på detta svårta par-4 hål. (görs under 2016)
  7. Vänster greenbunker formas om for att vara mer synlig.

  Hål 11 a

  • Nytt par-4 hål som spelas från en plats mellan green 10 och green 12 och intill dammen. Greenen placeras mellan dammarna på högersidan av bif. hål 11. (Se bef. förslagsskiss). Detta alternativ blir inte aktuellt om det faller väl ut med den nya dropprutan.

  Hål 11 b (nytt) de ändringar som presenteras här görs med hålet som par 4 ett tag till.

  • Nytt par-3 hål spelas till bef. green 11.
  • Nytt gul teeområde skapas intill dammen (för tee placeringar se skiss)
  • Fairwaydränering mellan dammen och green – (varför blir det så blött?)
  • Sand bunkrar skapas kort–vänster om greenen och bakom på greenens vänstersida. (en bunker görs under 2016)
  • Greenbunker kort-höger läggs igen (ska bli en liten ondulering.) (görs under 2016)
  • Höger greenbunker formas om till att vara en kortklippt gräs svacka. (görs under 2016)Tillkomst av 2 nya greenbunkrar på höger sida (se skiss) samt en ny droppruta på grensidan av dammen för att underlätta spelet.

  Hål 12 (bef.par 5)

  • Att gör hålet till ett par-4 hål gör att andra slaget är blint. Bättre att man transporterar sig fram med 2-3 slag till att kunna se greenen.
  • Fairway bredds ca.10-15 till vänster (förbättra sikt mot greenområdet och säkerhet mot hål 11a). 
  • Ny fairwaybunker/kullsysten på högersidan av ”ny” fairway ca.250m från gul tee och i bef. fairway. 
  • Bef. vänster fairwaybunker tas bort medan den högre höjs och görs större.
  • Höger greenbunker formas om för att vara mer synlig.
  • Bef. sandbunker bakom green omformas till att vara en grässvacka.
  • Tillkommer gör 2 nya greenbunkrar – 1st i kullen bakom green i bef. kulle och 1st kort vänster i bef. kulle (detta om hålet förbli ett par 5 hål).

  Hål 13

  • Fairway skapas mer vänster (ca.25m) mot dammen. Detta för att bereda möjlighet för hål 18 att flytta närmare hål 13. Detta för att hål 18 kan ta nytta av det lägre markområdet till höger om sin fairway och förbättra sikten mot green.
  • Gallra något i dungen i dammen till vänster (bättre sikt mot grenområdet) (görs under 2016)
  • Ny fairwaybunker (ev. 2st) på högersidan ca.250 m från tee. Den andra kullen/slänten på högersidan (ett område som är ca.60-110m ifrån greenen) efter dammen sänks/flytta till höger för att skapa ett större landningsområde och bättre sikt mot greenområdet.
  • Höger greenbunker formas om till en grässvacka.
  • Vänster greenbunker höjs för att synas bättre.
  • Ev. ny greenbunker i bakkanten på green.

  Obs! Hålet kan förlängas med ca.40m och därmed blir ett par-5 hål. 

  Hål 14

  • Ev. ny vit tee där bef gul tee till bef. hål 12 finns (om bef. hål 12 kortas till att bli ett par-4 hål).
  • Höj sandlinjen på första höger greenbunker.
  • Andra höger greenbunker omformas till en gräs svacka.
  • Vänster greenbunker formas om.

  Hål 15

  • Ta bort det första av de två träden kort om fairway till höger (skapa bättre sikt över hålet). (görs under 2016)
  • Skapa 2st nya fairwaybunkrar ca.170m från gul tee och klipp fairway runt bakom dess bunkrar (se skissen).
  • Greenbunkern formas om till att bli en grässvacka.  

  Hål 16

  • En underbar vy och naturupplevelse sett från tee. 
  • Ett svårt golfhål från röd tee för de flesta Dam Bogeygolfare! Att behöver slå över både en sandbunker och en vattendamm för att träffa 50 % av green yta mot slutet på en golfrond kan riskera ge för många sura miner! Detta efter ett blint inspel till hål 15, ett oinspirerande hål 17 och ett dåligt, blint hål 18!!) är att riskera irritera en del kunder! De avslutningshålen ska göra att man vill återkommer till Assartorp. Men just nu fungerar hålen inte riktigt så.
  • Bef tees, i synnerhet de två främsta, är mycket små – ska byggas om
  • Röd tee ska vara 30-40 längre fram – kanske mer till höger. (görs under 2016)
  • Omvandlar greenbunker till en grässvacka. En sandbunker i den fantastiska tavla som är vyn från tee på hål 16 känns som en främmande fågel.
  • Skapa en nytt grässvacka kort-vänster om greenen.

  Hål 17

  Ett hål som har 3 delar. Ett utmanande utslags del, en transport del och en intetsägande, odefinierad avslutning.                                                                                               

  • Klipp fairway närmare gul tee (görs under 2016)
  • Gul tee på andra sidan (vänster) dammen? Bättre sikt över hålet.
  • Kan skogen till vänster gallras i synnerhet del efter 150m från gul tee? (sumpmark?)
  • Fairway längst vänstersidan behöver ha förbättrad dränering för att kunna utöka spelfältet.
  • Fairway mot rangen utökas? Trädet i mitten på fairway (ca.60m från green) bidrar till att skapa en ”ö” i fairway. (görs under 2016)
  • Green bunkrarna görs mer synliga (höjas) - i synnerhet höger greenbunker.
  • En ny fairwaybunker vänster om sista trädet skapas.

  Hål 17´s greenområde ska också fungera som vara en vacker, spännande och inspirerande reklampelare för banan när man kör in i området. Mycket annat i infartsområdet ger ett bra intryck men inte just golfbanedelen. Det ”nya Assartorp” ska visas redan här!

  Hål 18

  Ett nytt hål (två i rad!) med ”tre delar”.                                                                          
  Del 1: 0-200m – blint efter 200m!                                                                                                      
  Del 2: 200-360m blint (= ingen green i sikte och inget definierat målområde – bara ett transportslag mot en ”naken”, tråkig backe!).                                                      Del 3: Efter ca.360m(!) 100m till en vacker green!

  • Hålet är lagt över en hög del av en slänt - som lutar från vänster till höger. Ju mer till höger man kommer med andraslaget desto tidigare men få kontakt med greenområdet. En flyttning av ca 25-30m av hålen 13 och 18 hade bidraget till att förbättra situationen (detta görs under 2016) på hål 18 men det allra bästa skulle vore att investera i en urgröpning av backen för att skapa en dal mot greenen. Detta innebär att ta bort andra kullen – ca. 130m från greenen. (ett arbetsområde som är ca.75m lång och ca. 40m bredd). Materialet flyttas till höger i fairway hörn och ska forma en inramning mot hål 13.
  • Greenområdet är snyggt att se på (när man väl har kommit upp på backan - som är ca 100m från green!) och behövs inget omedelbart arbete.

   

   

  Peter Chamberlain

  2015-10-11