• Medlemmar i Assartorps Golfklubb kallas till höstmöte

  Tid: Måndagen den 9 november 2014 kl. 19.00
  Plats: Biblioteket, Staffanstorp
  Måndagen den 2 november kommer all information inför höstmötet att finnas tillgänglig på hemsidan och på anslagstavlan i klubbhuset.

  Förslag till föredragningslista:

  1. Öppnande av mötet.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  4. Fastställande av föredragningslista.
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  7. Presentation av Master Plan för banan samt övriga planer för anläggningen.
  8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för 2016.
  9. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
  10. Övriga frågor (information och diskussion).
  11. Utdelning av priser för klubbmästerskap, Assartorp Cup och Order of merit.
  12. Mötets avslutande.


  Assartorp 2015-10-19
  Styrelsen

   

  Hjärtligt välkomna